Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

Jubileuszowe Misje Święte

Plan Misji świętych 22–29 luty 2012 r.

Ponieważ nasze parafialne Misje święte zbliżają się wielkimi krokami, warto już teraz zerknąć w kalendarz i zaplanować sobie te dni tak, aby jak najpiękniej przeżyć ten błogosławiony czas.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem:

18.12.2011 – „Człowiek zostaje odkupiony przez miłość” – list Misjonarza do wspólnoty Parafii WNMP w Żukowie

Do Księdza Proboszcza dotarł w ostatnich dniach list z dalekiej Ukrainy. Jest on adresowany do wszystkich nas – do wspólnoty Parafii WNMP w Żukowie. List otrzymaliśmy od O. Stanisława Mańskiego OFM Cap., który od 22 lutego 2012 będzie nam głosić Misje Święte. Misjonarz pozdrawia nas wszystkich oraz zaprasza nas do udziału w Misjach, pisząc:
“Zapraszamy Was wszystkich.
Niektórzy z Was są zmęczeni życiem. Codzienne troski, choroby, grzeszna przeszłość stała się ciężarem nie do uniesienia. Do tego męczą nas pokusy i wątpliwości przeciw wierze. Chcemy doświadczyć miłości Boga, poczuć się, jak Jego ukochane dzieci, ale twardy realizm codzienności i katecheza świata pozbawia nas ideałów i zabija w nas pragnienia.
Ufamy, że podczas rekolekcji będziemy w stanie dać Wam odpowiedzi na wiele Waszych pytań. Istnieje tylko jeden warunek: Musicie być obecni. Potraktujcie nasz list jak gorące zaproszenie dla wszystkich. Niechaj nie zabraknie nikogo. Niech przyjdą Ci którzy są blisko Boga, i Ci, którzy od wielu lat nie byli w kościele. Niech przyjdą Ci, którzy mają przeszkody i nie mogą przystępować do Sakramentów, i Ci, którzy są przekonani, że Bóg już nie może im przebaczyć grzechów. Niech przyjdą Ci, którzy uważają, że kochają Boga, ale nie jest im potrzebny Kościół.”

Ojciec Misjonarz prosi nas też o modlitwę: “Módlcie się o dobre owoce tych Misji. Módlcie się, abyśmy byli w stanie wypowiedzieć tajemnicę miłosierdzia Boga.”, a także przedstawia temat misji, zaczerpnięty z encykliki Ojca Świętego Benedykta XVI: „Człowiek zostaje odkupiony przez miłość”.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią listu – wystarczy kliknąć.

02.10.2011 – Szturm do nieba za misje parafialne
W ramach duchowego przygotowania do pełnego przeżywania wielkiego Jubileuszu 800-lecia przybycia do Żukowa zakonu sióstr norbertanek cała nasza parafia w terminie od środy popielcowej tj. od 22 lutego 2012 odprawiać będzie MISJE ŚWIĘTE. Począwszy od wczorajszej soboty co miesiąc prowadzona będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której będą odmawiane specjalne modlitwy. Adoracja prowadzona będzie rano 1 godzinę po Mszy św. o godz. 8.00 i wieczorem godzinę po wieczornej Mszy św. Prowadzącymi modlitwy będą członkowie Róż Różańcowych z naszej parafii.

PLAN ADORACJI PRZED ŚWIĘTYMI MISJAMI PARAFIALNYMI:

PAŹDZIERNIK: rano – Róża św. Anny i św. Józefa, wieczorem – Św. Barbary i św. Weroniki
LISTOPAD: rano – Św. Elżbiety (os. Elżbietowo), wieczorem – Św. Agnieszki i św. Cecylii z Borkowa
GRUDZIEŃ: rano – Św. Bernadety i św. Elżbiety (Dworzec Zachodni), wieczorem – Św. Józefa z Glincza i św. Antoniego z Otomina
STYCZEŃ: rano – Św. Zofii z Glincza i św. Jadwigi z Glincza, wieczorem – Św. Marii Magdaleny z Lnisk
LUTY: rano – Św. Elżbiety (os. Elżbietowo) i św. Weroniki z Żukowa, wieczorem – Róża Matki Bożej Bolesnej z Otomina

ZAPRASZAMY Bardzo serdecznie zapraszamy nowych członków do Róż Różańcowych. W niektórych Różach brakuje po pięć osób. Oto one: Roża św. Marii Magdaleny z Lnisk; Róża mężczyzn św. Józefa
z Glincza; Róża św. Elżbiety z os. Elżbietowo.

25.09.2011

Pragnę poinformować Parafian, że w ramach duchowego przygotowania do pełnego przeżywania wielkiego Jubileuszu 800-lecia przybycia do Żukowa zakonu sióstr norbertanek cała nasza parafia w terminie od środy popielcowej tj. od 22 lutego 2012 odprawiać będzie MISJE ŚWIĘTE. Przez 8 dni podejmiemy szczególną refleksję, która ma nam pomóc w odrodzeniu moralnym nas samych jak i naszych rodzin i całej wspólnoty.

Aby ten święty czas był dla wszystkich owocny zapraszam wszystkich do szczególnej modlitwy w intencji misji. Stwórzmy wokół misji atmosferę modlitwy i postu. Jako wspólnota parafialna szczególnym dniem modlitwy w intencji Misji św. czynimy pięć pierwszych sobót miesiąca. Począwszy od pierwszej soboty października co miesiąc prowadzona będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie której odmawiane będą specjalne modlitwy. Adoracja prowadzona będzie rano 1 godzinę po Mszy św. o godz. 8.00 i wieczorem godzinę po wieczornej Mszy św.

Ksiądz Proboszcz

MODLITWA O ŁASKI MISYJNE

Dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej parafii. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielka ufnością wołamy: „Przyjdź Królestwo Twoje”.
Dopomóż nam przygotować się do Misji Świętych, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr żyjących w ciemnościach grzechu i odwrócenia od Boga.
Użycz misjonarzom światła łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej parafii, aby przez Misje Święte zostało odnowione oblicze naszej parafii.
Matko Kościoła! Bądź Matką parafii w czasie Misji Świętych i razem ze świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen

MISJE  ŚWIĘTE

Misje św. to nawrócenie się człowieka do Boga i odnowa życia z Bogiem. Misjonarze będą głosili Jezusa Chrystusa byśmy uwierzyli w Niego pod wpływem Ducha Świętego. My zaś mamy dobrowolnie się nawrócić i przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ważne jest byśmy dokonali tego we Wspólnocie Kościoła, którą Chrystus ustanowił, aby dać nam środowisko wzrostu wiary, gdzie doświadczamy wzajemnego braterstwa.

Do kogo adresowane są Misje św., czy do wszystkich parafian, czy do pewnych grup?
Zadaniem misjonarzy podejmujących się głoszenia misji, a także wspólnoty parafialnej (w tym zespołu misyjnego) jest:
Ewangelizacji tych ochrzczonych, którzy utracili żywy sens wiary albo wprost nie uważają się już za członków Kościoła prowadząc życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii. Dla tych ludzi Ewangelia, może stać się “Dobrą Nowiną” przede wszystkim poprzez innych świeckich chrześcijan, którzy przez ewangeliczny sposób życia i dzielenie się swoim doświadczeniem wiary staną się jej świadkami. Owocem tej Ewangelizacji jest pozyskanie do komunii z Kościołem i do wspólnoty parafialnej żyjących do tej pory poza tymi wspólnotami.
Ewangelizacji samej wspólnoty parafialnej tak by się stała wspólnotą żywego Kościoła. Chodzi tu przede wszystkim o ponowne nawrócenie się do Boga tych, którzy regularnie uczestniczą w życiu Kościoła i ożywienie ich wiary. Chodzi także o stworzenie nowego modelu parafii jako wspólnoty nie tylko miejsca ale przede wszystkim wspólnoty wiary, w której każdy wierzący mógłby odnaleźć miejsce autentycznego przeżywania i wzrastania w wierze jak również brania odpowiedzialności za rozwój wspólnoty parafialnej.
Dotarcie do tych, którzy żyją obok nas wierzących, a jeszcze nie słyszeli Dobrej Nowiny o Chrystusie

Dlaczego przeprowadza się Misje w parafii, czy nie wystarczy zwykłe duszpasterstwo?
Ojciec święty Jan Paweł II mówił w czerwcu 1987: Polska należy do krajów.. gdzie całe grupy ochrzczonych utraciły żywy sens wiary albo wprost nie uważają się za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii. Polska jest krajem potrzebującym pilnie Nowej Ewangelizacji. Nowa Ewangelizacja jest pilną potrzebą chwili także w ochrzczonych przed tysiącem lat narodzie polskim. Kościół w pierwszym rzędzie od was oczekuje, że poświęcicie wszystkie siły, aby głosić prawdę o krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa współczesnemu pokoleniu Polaków i przeciwstawić się największej pokusie naszych czasów odrzuceniu Boga – Miłości. Misje Parafialne muszą więc stawać się terenem misyjnym i w konsekwencji przetwarzać parafię tak, aby ta stawała się również misyjną, ewangelizującą. Tylko Kościół, który nieustannie odnawia się w Chrystusie, może być znakiem sprzeciwu wobec tego, co we współczesnym świecie jest niezgodne z wolą Boga. Nowa ewangelizacja to ponowne odkrycie tego, że poprzez Kościół Bóg troszczy się o całego człowieka.

Co Misje mogą zmienić w życiu parafii?
Misje chcą być przede wszystkim czasem chrześcijańskiej inicjacji do wiary. W jaki sposób? „Wiara rodzi się ze słuchania” – powiedział św. Paweł. Podstawowym sposobem budzenia do wiary jest przepowiadania słowa Bożego. Jest to przepowiadanie polegające na jasnym, prostym i bezpośrednim ukazaniu osoby Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał i żyje w swoim Kościele. Opiera się na przekonaniu, że osoba Jezusa Chrystusa posiada sama w sobie taką moc przyciągania, a działanie Ducha Świętego uzdalnia ludzkie serca do przyjęcia Go wiarą. Uczestnicy Misji muszą wtedy stanąć wobec zasadniczego wyboru swojego życia opowiedzenia się za Chrystusem. Misje same w sobie są rodzeniem się Kościoła. Dla parafii powinien być to czas nowych narodzin. Aby to nowe życie nie tylko podtrzymać, ale je rozniecać oraz czynić z parafii wspólnotę w misji, konieczne jest doświadczenie komunii. Tylko w małej grupie można w pełni doświadczyć komunii. Dlatego Misje proponują parafiom rodzenie małych wspólnot lub podtrzymanie wspólnot, które już istnieją.

Czym są Misje Święte?
Sięgając po standardową definicję usłyszymy np.: „Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizować to przepowiadanie, które nazywa się świętymi misjami. Misje parafialne trwają zwykle cały tydzień, podczas którego w odpowiednich porach głosi się wiernym nauki o zasadniczych prawdach wiary i moralności, odprawia nabożeństwa. Misje parafialne prowadzą poprzez spowiedź i Komunię św. do uroczystości poświęcenia krzyża misyjnego. Misje święte prowadzi zazwyczaj dwóch misjonarzy” (za Kodeksem Prawa Kanonicznego, Kanon 770) albo też: „dłuższe, o szczególnym charakterze rekolekcje, które odbywają się w kościele katolickim, w każdej parafii co ok. 10 lat. Jest to czas słuchania nauk misyjnych, codziennych nabożeństw (m.in. sakrament namaszczenia chorych, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i ślubów małżeńskich, adoracja Krzyża Misyjnego), spowiedzi misyjnej. Misje święte prowadzi misjonarz.” (za wikipedią)

Ale czym mają być Misje Święte dla nas?

 • wydarzenie największej rangi w duchowym życiu parafii, swoją wyjątkowością podkreślające obchodzony przez całą wspólnotę parafialną jubileusz
 • czas refleksji nad czasem, jego przemijaniem, ale także – jakby paradoksalnie – nad trwaniem w wymiarze Boskiej wieczności
 • szansa odnowy życia, wydarzenie nie będące tylko kolejnym epizodem, który odejdzie bezpowrotnie w przeszłość, ale na trwałe wzbogacające duchowe oblicze parafii poprzez odmianę dotychczasowego życia zgodnie z doświadczeniem i naukami rekolekcyjnymi, ożywienie i pogłębienie wiary parafian
 • okres szczególnej duchowej mobilizacji i duchowy zmagań, „głębokiej orki gleby naszej wiary”, przywracającej nam, którzy w nich aktywnie uczestniczymy, sprawność duchową w pojmowaniu zasad wiary w codziennym życiu
 • czas wyodrębniony z codzienności, dotykający wymiaru owej Boskiej wieczności, także poprzez wprowadzenie odmiennego rytmu życia, odmianę utartego porządku, ukierunkowanie na sprawy Boże bardziej niż na sprawy ludzkie
 • zatrzymanie się na przed Bogiem i przemyślenie naszego stosunku do Boga, nad tym czy Bóg jest w naszym życiu na pierwszym miejscu, wystawienie się na ożywczy wiatr Ducha Świętego, aby odsłonił nasze serca i ogrzał je Chrystusową miłością, która nie ma granic
 • ćwiczenia rekolekcyjne, słuchanie Słowa Bożego, sakramenty święte, modlitwa i skupienie mające na celu ożywienie wiary, rozpalenie serc, spojrzenie Bożym okiem na własne sprawy i podjęcie decyzji o nawróceniu, czas odrodzenia , zatrzymania się i czas refleksji nad sobą samym
 • wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu
 • czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu; czas uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga, że On w swej niezmierzonej miłości posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który na Krzyżu oddał swoje życie za każdego z nas, i że Jezus zmartwychwstał, abyśmy na mogli na wieki z Nim przebywać w Jego królestwie
 • czas nawrócenia czyli powrotu do Boga, zarówno tych osób, które uważają się za gorliwych chrześcijan, jak i tych, którzy prowadzą życie z dala od Boga; to czas wyboru Boga jako swojego Pana i Zbawiciela, oddania Mu swojego życia, pójścia za Nim
 • nie tylko czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych, ale też czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary, którzy wprost nie uważają się już za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia, ale brak im sił, aby zaufać Bożemu miłosierdziu; to czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca także wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie
 • czas dawania świadectwa
 • a może jeszcze czymś innym…? tę odpowiedź powinniśmy dać sobie sami, aby jak najpełniej skorzystać z tego błogosławionego czasu

Jako przygotowanie do Misji Świętych zaleca się:
1. post i modlitwę w intencji Misji Św.
2. włączanie intencji Misji Św. do modlitwy powszechnej w Mszach Świętych
3. odmawianie modlitwy o łaski misyjne
4. ukierunkowanie nabożeństw w intencji Misji Św.
5. bardziej intensywną modlitwę w intencji Misji Św. prowadzoną przez parafialne grupy modlitewne
6. ofiarowanie cierpienia w intencji Misji Św. przez chorych i cierpiących
7. zbieranie dobrych uczynków przez dzieci – jako duchowego daru na Misje Św.
8. modlitwę rodzin o przerwanie zła /alkoholizmu, narkomanii, pornografii, przekleństwa, hazardu, uzależnienia od TV, Internetu, czy komputerów/.
Dobre przygotowanie jest gwarancją, że Misje wycisną trwały ślad w sercach wiernych. Od dobrego przygotowania zależy bardzo wiele. W czasie Misji mogą dziać się rzeczy wielkie, nawet cuda…

(Powyższe teksty zostały przygotowane w oparciu o ogólnodostępne materiały zebrane z wielu stron internetowych zwłaszcza parafii i zgromadzeń zakonnych)

Scroll To Top

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. więcej informacji

Polityka Plików Cookies / Polityka Prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
b) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
c) Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zamknij